AREALPLAN /LAND-USE PLAN Ny-Ålesund 2022-2032

Notice starting of planning process and consultation of planning program

Deadline of statement is 9 July 2021

 

 

In accordance with the Svalbard Environmental Protection Act § 50, notice is hereby given of the commencement of planning work and consultation of planning program for the revision of the current land use plan Ny-Ålesund. Kings Bay is responsible for the Ny‐Ålesund planning area under Section 48 of the Svalbard Environmental Protection Act.

 

The current land use plan was adopted in 2009. The purpose for circulating the land use plan is to prepare an appropriate and updated legal management tool for development, use and protection of areas and buildings in the Ny-Ålesund planning area in accordance with updated framework conditions and overarching guidelines. The time horizon for the plan is 10 years.

 

For information about the planning area and the rolling work, please refer to the attached draft plan program dated 28.05.21.

 

Questions about the planning work are directed to:

 

Kings Bay AS v/rådgiver arealplan, kulturminner og miljø

Hanne Karin Tollan

adviser@kingsbay.no

Tlf: 79 02 72 83

 

Comments on notification of start-up and statements to the draft plan program are addressed in writing:

 

Kings Bay AS

9173 Ny-Ålesund

post@kingsbay.no

 

 

 

 

Land-use plan Ny-Ålesund 2022 - 2032

 

Planning program

Arealplan Ny-Ålesund 2022 - 2032

Plan program

Draft plan program Draft plan program

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Uttalelsesfrist er satt til 9. Juli 2021

I henhold til svalbardmiljøloven § 50 varsles herved om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for revisjon av gjeldende arealplan Ny-Ålesund. Kings Bay AS er planansvarlig etter svalbardmiljøloven § 48.

 

Gjeldende arealplan ble vedtatt i 2009. Formålet med rullering av arealplanen er å utarbeide et hensiktsmessig og oppdatert juridisk styringsverktøy for utvikling, bruk og vern av arealer og bebyggelse i Ny-Ålesund planområde i samsvar med oppdaterte rammebetingelser og overordna føringer. Planens tidshorisont er 10 år. 

 

For informasjon om planområdet og rulleringsarbeidet henvises det til høringsutkast planprogram datert 28.05.21. 

 

Spørsmål til planarbeidet rettes til:

 

Kings Bay AS v/rådgiver arealplan, kulturminner og miljø

Hanne Karin Tollan

adviser@kingsbay.no

Tlf: 79 02 72 83

 

Merknader til varsel om oppstart og uttalelser til utkast planprogram rettes skriftlig til:

 

Kings Bay AS

9173 Ny-Ålesund

post@kingsbay.no

 

 

 

 

Button Text Button Text Draft plan program Button Text Button Text

NojtNotice starting of planning process and consultation of planning programiNotice starting of planning procenss and consultation of planning programce Aresnotarting of planning process and consultation of planning proNogramting oNof planning process and cnsultation of planning program

Notice starting of planning process and consultation oNo planning program

Deadline for statement is 9 July 2021