Offentlig ettersyn - Delplan Andøya Space Center

I henhold til Svalbardmiljølovens § 50 legges herved delplan for Andøya Space Center i Ny‐Ålesund ut til offentlig ettersyn.

The plan is in Norwegian only - English summary bellow illustration

Planarbeidet har som hovedformål å legge til rette for ønsket utvikling av ASC sitt eksisterende anlegg vest for flyplassen. Innenfor planområdet legges det tilrette for adkomst og trafikkarealer til en ny rakettutskytingsrampe, samt oppføring av skinnegang for å flytte bygget ved utskyting av raketter. Selve rakettoppskytingsbygget vil bli plassert like utenfor delplanområdet, og omfattes av bestemmelsene til gjeldende arealplan for Ny‐Ålesund.

Plandokumentene kan lastes ned fra denne siden

Fristen for å sende inn skriftlige uttalelser til delplan er utløpt.

Kontaktperson hos Kings Bay AS er Susanne Wasa Hagen, plan-, kulturminne- og miljørådgiver

Illustrasjon utarbeidet av Multiconsult

Illustrasjonen viser utsnitt av delplanen som ligger ute til høring. Det rosa bygget er den nye planlagte utskytingrampa til Andøya Space Center, med skinnegang og vei i det nye delplanområdet.

Illustrasjon er utarbeidet av Multiconsult

English summary

The main purpose of the planning work is to facilitate the desired development of ASC's existing plant west for the airport. Within the plan area, it is adapted for access and traffic areas to a new one rocket launching ramp, as well as entry of railways to move the building when launching rockets. The rocket launching building will be located just outside the subplan area, and is subject to the provisions of current area plan for Ny-Ålesund.

The plan documents can be downloaded from this page. The documents are in Norwegian only

The deadline for written statements has expired.

Rocket launch 2009. Andøya Space Center. Ny-Ålesund